Højesterets kendelse af 14. maj 2019 i sag BS-51009/2018-HJR

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

Sager om markedsføringstilladelser til lægemidler skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans


Sagerne angår, om Lægemiddelstyrelsens udstedelse af to markedsføringstilladelser var i strid med lægemiddellovgivningen. Sagerne rejser herunder spørgsmål om, i hvilket omfang Lægemiddelstyrelsen skal foretage en selvstændig prøvelse af markedsføringstilladelser, der er udstedt af et andet EU-medlemsland.


Københavns Byret henviste sagerne til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten sendte imidlertid sagerne tilbage til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.


Højesteret tiltrådte landsrettens vurdering af, at betingelserne for at hen­vise sagerne til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.