Højesterets kendelse af 14. februar 2019 i sag 111/2018

Info

Resumé:

Beslaglæggelse af skudsikker vest med henblik på konfiskation godkendt og opretholdt


Sagen angik, om politiets beslaglæggelse af T’s skudsikre vest skulle godkendes og opretholdes.


Den skudsikre vest blev beslaglagt, efter at politiet i en visitationszone havde standset en bil, som T var fører af. T og tre passagerer i bilen var alle tilknyttet rockergruppen Bandidos MC, og de var alle iført skudsikre veste. T var endvidere i besiddelse af en kniv.


Højesteret lagde efter sagens oplysninger til grund, at der i efteråret 2017 verserede en voldelig konflikt mellem de to rockergrupperinger Satudarah MC og Bandidos MC, hvor der ved flere personangreb var anvendt skyde-, stik- og slagvåben, og hvor angreb fra den ene part måtte forventes at blive gengældt af modparten.


Højesteret udtalte, at beslaglæggelsen af den skudsikre vest havde efterforskningsmæssig betydning og et politimæssigt formål. Højesteret udtalte endvidere, at betingelserne i straffelovens § 77 a for konfiskation af vesten var opfyldt og lagde herved vægt på T’s tilknytning til den ene af de to grupperinger, der var involveret i en voldelig konflikt med brug af skyde-, stik- og slagvåben med risiko for gengældelsesaktioner, samt at det forhold, at T og de øvrige passagerer i bilen var iført skudsikre veste og T var i besiddelse af en kniv, var egnet til at medvirke til optrapning af konflikten og dermed til at øge faren for alvorlige strafbare handlinger.


Højesteret bemærkede endelig, at formålet med beslaglæggelsen ville være forspildt, hvis beslaglæggelsen skulle have afventet en retskendelse, jf. retsplejelovens § 806, stk. 4.


Højesteret fandt herefter, at beslaglæggelsen med henblik på konfiskation skulle godkendes og opretholdes.


Landsretten var nået til samme resultat.