Højesterets kendelse af 13. december 2018 i sag BS-11421/2018- HJR og BS-11426/2018-HJR

Info

Resumé:

Sagsomkostninger i forbindelse med adcitation


I en sag om mangler ved en andelslejlighed, hvor B havde udtaget stævning mod A, og A havde adciteret C, indgik parterne forlig om, at A skulle betale 30.000 kr. til B, og C skulle betale 20.000 kr. til A. Sagen for Højesteret angik tilkendelse af sagsomkostninger.


Højesteret udtalte, at tvisten i såvel hovedsagen som adcitationssagen angik, både om der var grundlag for et krav, og hvad kravet i givet fald skulle fastsættes til. Udgangspunktet var derfor, at sagsomkostningerne skulle tilkendes i forhold til det vundne beløb. Højesteret fandt, at der ikke forelå oplysninger om sådanne processkridt med ekstraomkostninger, som kunne føre til en fravigelse af dette udgangspunkt.

 

Højesteret fandt herefter ikke grundlag for at tilsidesætte landsrettens omkostningsafgørelse i hovedsagen mellem A og B, hvor A var blevet pålagt at betale delvise sagsomkostninger til B.

Højesteret fandt, at A måtte anses som den overvejende vindende part i adcitationssagen, og C skulle derfor betale sagsomkostninger til A. C skulle endvidere friholde A for de sagsomkostninger, som A skulle betale til B i hovedsagen. Landsretten var kommet til et andet resultat.