Højesterets kendelse af 13. december 2018 i sag 110/2018

Info

Resumé:

Hverken auktionsbekendtgørelse eller salgsopstilling indeholdt utilstrækkelige oplysninger, som kunne give grundlag for at ophæve tvangsauktion


På begæring af SKAT blev der afholdt tvangsauktion over en ubebygget ejendom, som lå i landzone. En tvangsauktionskøber fik meddelt hammerslag og søgte derefter kommunen om landzonetilladelse, men fik afslag med den begrundelse, at den tidligere bygning var revet ned for mere end 3 år siden.


Sagen angik for Højesteret, om auktionsbekendtgørelsen eller salgsopstillingen indeholdt utilstrækkelige oplysninger om ejendommen, og om tvangsauktionen som følge heraf skulle ophæves.


Højesteret fandt, at de oplysninger, som fremgik af auktionsbekendtgørelsen og salgsopstillingen om afløbsforhold mv., ikke med rette kunne give køberen den opfattelse, at der heri lå, at han ville kunne få tilladelse til sin ønskede brug af ejendommen, som han efter det oplyste ikke havde oplyst fogedretten om forud for auktionen.

På den baggrund og i øvrigt af de grunde, som landsrettens mindretal havde anført, stadfæstede Højesteret fogedrettens afgørelse om tvangsauktion.


Landsretten var nået til et andet resultat.