Højesterets kendelse af 13. oktober 2016 i sag 122-2016

Info

Resumé:

Retsplejelovens § 804, stk. 1, giver hjemmel til fremadrettet edition


Sagen angik, om der i retsplejelovens § 804, stk. 1, er hjemmel til at pålægge en bank at oplyse om kontobevægelser, der finder sted inden for et nærmere fastsat tidsrum efter afsigelsen af en kendelse om edition (fremadrettet edition).


Efter retsplejelovens § 804, stk. 1, kan der som led i efterforskningen af en lovovertrædelse under nærmere angivne betingelser meddeles en person pålæg om at forevise eller udlevere genstande, som den pågældende har rådighed over.


Højesteret udtalte, at efter forarbejderne til bestemmelsen kan det pålægges en person at udlevere genstande, herunder oplysninger fra pengeinstitutter, som den pågældende har eller – inden for et nærmere fastsat fremtidigt tidsrum – vil få rådighed over. I overensstemmelse hermed er det i retspraksis fastslået, at en kendelse om oplysning om transaktioner på en identificeret bankkonto også kan angå fremtidige transaktioner i en nærmere angivet periode.


Ved lov nr. 634 af 12. juni 2013, blev der i retsplejelovens § 806 indsat et nyt stykke (stk. 3), som giver mulighed for editionspålæg inden for et tidsrum på højst 4 uger over for flere banker på baggrund af en enkelt retskendelse (”kendelse på transaktion”), så en transaktion lettere kan følges fra bank til bank. I forarbejderne til denne bestemmelse er den ovennævnte retspraksis lagt til grund. 


På den anførte baggrund fandt Højesteret, at der i retsplejelovens § 804, stk. 1, er hjemmel til inden for et tidsrum på 4 uger at pålægge en bank at oplyse om fremtidige kontobevægelser.

 

Landsretten var kommet til samme resultat.