Højesterets kendelse af 13. september 2018 i sag 71/2018

Info

Resumé:

Sagen angik, om kærende i en sag om samvær skulle betale kæremålsomkostninger til statskassen for landsretten.


På baggrund af oplysninger i et brev af 13. september 2017 fra Ms daværende advokat, lagde fogedretten til grund, at M på afgørelsestidspunktet den 12. oktober 2017 permanent var fraflyttet Danmark, og at fogedretten derfor ikke længere var kompetent til at træffe afgørelse i samværssagen. Det kom først frem, da kæremålet blev behandlet i landsretten, at M havde ansøgt Udlændingestyrelsen om forlængelse af sin opholdstilladelse, og at hun den 18. september 2017 fra Udlændingestyrelsen havde modtaget en bekræftelse, hvoraf det fremgik, at hun havde lovligt ophold i Danmark, indtil hun modtog afgørelse om eventuel forlængelse af opholdstilladelsen, og at den forventede sagsbehandlingstid var 7 måneder.


Højesteret fandt, at oplysningerne i brevet af 13. september 2017 om Ms bopælsforhold var af afgørende betydning for fogedrettens afgørelse, men at der ikke var grundlag for at fastslå, at M havde udvist et sådant uforsvarligt forhold, at hun burde pålægges at betale kæremålsomkostningerne til statskassen for landsretten.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.