Højesterets kendelse af 13. september 2018 i sag 54/2018

Info

Resumé:

Statskassen skulle betale sagens omkostninger for landsretten, da ankedom indebar en forandring til tiltaltes fordel

Det følger af retsplejelovens § 1008, stk. 3, at udgifter, der er foranlediget ved anke, skal udredes af tiltalte, når anken er iværksat af tiltalte og ikke har ført til en forandring til tiltaltes fordel.


T havde ved en ankedom fået nedsat sin straf fra fængsel i 8 måneder til fængsel i 6 måneder som følge af, at byretten i en efterfølgende sag mod T om et andet forhold havde medtaget en reststraf, som byretten også havde medtaget i den aktuelle ankesag.


Højesteret fandt, at der var tale om en forandring til tiltaltes fordel, som ikke var uvæsentlig. Højesteret udtalte, at den nævnte årsag til denne forandring ikke kunne tillægges betydning ved omkostningsafgørelsen.


Statskassen skulle derfor betale sagens omkostninger for landsretten.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.