Højesterets kendelse af 12. november 2021 i sag BS-32586/2021-HJR

Info

Resumé:

Hovedspørgsmålet i sagen angik, om A og B ”midlertidigt” udførte arbejdsopgaver hos den virksomhed, de var udsendt til, jf. vikarlovens § 1, stk. 1, henset til, at udsendelsen varede ca. 2 år. Spørgsmålet for Højesteret var, om Sø- og Handelsrettens dom kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.


Højesteret udtalte, at afgørelsen af spørgsmålet bl.a. skal ske i lyset af et EU-direktiv om vikararbejde og en dom fra EU-Domstolen, og at spørgsmålet beror på en konkret vurdering af sagens omstændigheder. Højesteret fandt på den baggrund, at spørgsmålet ikke var af principiel karakter.


Ankesagen blev derfor afvist fra Højesteret.