Højesterets kendelse af 12. marts 2019 i sag 93/2018

Info

Resumé:

 

Berigtigelse af en regnefejl i en fællesboopgørelse kunne ske med hjemmel i retsplejelovens § 221


Skifteretten havde stadfæstet en boopgørelse på baggrund af et udkast fra en autoriseret bobehandler, hvor der ved fastsættelsen af værdien af et selskab var beregnet et fradrag for udskudt skat på 42 % af 23.913.550 kr. til kurs 90, hvilket var anført til 8.182.681 kr. En af ægtefællerne gjorde indsigelse mod opgørelsen og anførte, at der var en regnefejl i procentberegningen af fradraget for den udskudte skat i selskabet, som rettelig udgjorde 9.039.321,90 kr.

 

Højesteret fandt, at rettelse af værdien 8.182.681 kr. i boopgørelsens beregning af aktiver og passiver i selskabet kunne ske med hjemmel i retsplejelovens § 221, hvis der alene var tale om en regnefejl. Sagen blev herefter hjemvist til skifteretten med henblik på at træffe beslutning angående rettelse.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.