Højesterets kendelse af 12. februar 2021 i sag BS-43259/2020-HJR

Info

Resumé:

Sø- og Handelsrettens dom om retten til en opfindelse kunne ikke ankes til Højesteret


Sagen ved Sø- og Handelsretten angik en række spørgsmål om rettighederne til en opfindelse, som A havde gjort under sin ansættelse hos Oticon.

Sagen angik herunder, om A havde givet Oticon underretning om opfindelsen i overensstemmelse med reglerne i lov om arbejdstageres opfindelser med den virkning, at Oticon skulle reagere inden 4 måneder, hvis Oticon ønskede at erhverve retten til opfindelsen.

Spørgsmålet for Højesteret var, om Sø- og Handelsrettens dom kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.