Højesterets kendelse af 12. februar 2019 i sag 153/2018

Info

Resumé:

En kendelse om bevisførelsen i en straffesag, hvor der ikke var rejst tiltale, var ikke truffet under hovedforhandlingens forberedelse. Kendelsen kunne derfor kæres.


Under efterforskning af en anmeldelse mod S blev der foretaget videoafhøring af S’s steddatter. S protesterede mod, at videoafhøringen kunne anvendes som bevis, hvis der senere blev rejst en straffesag mod ham. Byretten traf afgørelse om, at videoafhøringen kunne indgå som bevis. S kærede afgørelsen til landsretten, som afviste kæremålet med henvisning til, at afgørelsen var truffet under hovedforhandlingens forberedelse.


Efter retsplejelovens § 968, stk. 4, kan kendelser og beslutninger, der afsiges under hovedforhandlingen i en straffesag eller under dennes forberedelse, som udgangspunkt ikke kæres.


Da byretten traf afgørelse, var der ikke rejst tiltale mod S.


Højesteret fandt, at afgørelsen ikke var truffet under hovedforhandlingens forberedelse, og der var ikke grundlag for at antage, at behandling af kæremålet ville stride mod et hensyn til sagens fremme. Kæremålet burde derfor ikke være afvist.


Højesteret hjemviste herefter kæremålet til fortsat behandling i landsretten.


Landsretten var nået til et andet resultat.