Højesterets kendelse af 12. januar 2017 i sag 182/2016

Info

Resumé:

Skifterettens henskydelse af erstatningskrav efter konkurslovens § 28 til civilretten måtte sidestilles med en afgørelse om henvisning til rette domstol


Indkærede havde indgivet en konkursbegæring mod kærende, der var blevet afvist af skifteretten. Kærende havde derfor i skifteretten fremsat erstatningskrav mod indkærede i medfør af konkurslovens § 28. I medfør af bestemmelsen i konkurslovens § 242 a henskød skifteretten sagen til afgørelse ved civilretten samme sted, hvor der verserede en anden sag mellem de samme parter.


Højesteret fastslog, at en sådan afgørelse må sidestilles med afgørelser om henvisning til rette domstol. Den afgørelse, der var truffet af skifteretten, måtte herefter anses for en delafgørelse omfattet af retsplejelovens § 253, stk. 3, 2. pkt., og kære til landsretten kunne derfor kun ske med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.


Da en sådan tilladelse ikke forelå, stadfæstede Højesteret landsrettens afgørelse om at afvise kæremålet.