Højesterets kendelse af 11. november 2013 i sag 187/2013

Info

Resumé:

Anmodning om nedlæggelse af fogedforbud mod en tv-udsendelse offentliggjort på hjemmesiden dr.dk. kunne rettes mod DR som medie

Spørgsmålet i sagen var, om medieansvarslovens regler fører til, at en anmodning om fogedforbud mod en tv-udsendelse offentliggjort på hjemmesiden dr.dk kan rettes mod DR som medie, eller om forbudsbegæringen skal rettes mod generaldirektøren personligt som ansvarshavende.

Højesteret udtalte, at medieansvarsloven afgrænser kredsen af ansvarssubjekter i straffe- og erstatningsretlig henseende, men ikke indeholder nogen regulering af, hvem en forbudsbegæring skal rettes mod. Et fogedforbud kan herefter rettes mod den, der har den undladelsesforpligtelse, som med forbuddet ønskes overholdt. Denne forpligtelse påhviler for DR’s vedkommende DR ved selskabets øverste ledelse.

På den baggrund fandt Højesteret, at anmodningen om nedlæggelse af fogedforbud kunne rettes mod DR som angivet i forbudsbegæringen.

Landsretten var kommet til samme resultat.