Højesterets kendelse af 11. september 2019 i sag Sag 24763/2019-HJR

Info

Resumé:

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende beregning af sygedage ved fuldtidssygefravær kunne ikke ankes til Højesteret


Sagen angår navnlig, om B berettiget kunne opsige A med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2, herunder om søndage, helligdage og andre arbejdsfri dage skulle indgå i opgørelsen af A’s sygedage i et tilfælde, hvor A var fuldtidssygemeldt.


Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.


Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.