Højesterets kendelse af 11. maj 2012 i sag 105/2012

Info

Resumé:

Fastsættelse af salær til beskikket advokat i civil sag

Advokat Karsten Høj var ved Østre Landsret beskikket som advokat for A, der havde fri proces og retshjælpsforsikring. Landsretten tilkendte advokat Karsten Høj 75.000 kr. + moms i salær.

Højesteret afviste en påstand om, at advokat Karsten Høj skulle tilkendes salær for sit arbejde med sagens behandling i Patientskadeankenævnet. Påstanden havde ikke været behandlet ved landsrettens salærfastsættelse, og påkendelse af påstanden ville gøre det nødvendigt for Højesteret at tage stilling til forhold, som ikke havde foreligget for landsretten.

Højesteret udtalte endvidere, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fravige landsrettens vurdering af størrelsen af et passende salær, men rettede dog salæret til 80.000 kr. + moms, så salæret kom til at svare til det beløb, som Patientskadeankenævnet ved landsrettens dom var blevet pålagt at betale i sagsomkostninger til A.