Højesterets kendelse af 11. april 2019 i sag BS-37558/2018-HJR

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

Skifterettens afvisning af en anmodning om fri proces til en konkurskarantænesag kunne kun kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse
 

Skifteretten traf under behandlingen af en konkurskarantænesag afgørelse om afvisning af A’s anmodning om fri proces. A kærede afgørelsen til landsretten, som afviste kæremålet, idet Procesbevillingsnævnets tilladelse til kære ikke forelå.
 

Højesteret tiltrådte, at retsplejelovens § 389 a finder anvendelse i sager om konkurskarantæne.

Den påkærede afgørelse var truffet under forberedelsen af konkurskarantænesagen. Afgørelsen kunne derfor kun kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse, medmindre retsplejelovens § 327 om fri proces giver hjemmel til at kære uden tilladelse. Højesteret fastslog, at skifterettens afgørelse om at afvise A’s anmodning om fri proces til konkurskarantænesagen ikke var omfattet af den fri kæreadgang i retsplejelovens § 327, stk. 5, 3. pkt. Da der ikke forelå tilladelse fra Procesbevillingsnævnet efter retsplejelovens § 389 a, tiltrådte Højesteret, at landsretten havde afvist kæremålet.
 

Højesteret kom således til samme resultat som landsretten.