Højesterets kendelse af 10. august 2018 i sag 44/2018

Info

Resumé:

T var sigtet for grov skattesvig og forsøg herpå. I forbindelse med efterforskningen beslaglagde politiet hos et selskab et indestående i en bank, og selskabets direktør, D, protesterede mod beslaglæggelsen. Spørgsmålet om lovligheden af beslaglæggelsen blev under straffesagen mod T udskilt til særskilt behandling, og D anmodede om, at der blev beskikket en offentlig forsvarer for selskabet.


Sagen for Højesteret angik, om der var hjemmel til at beskikke en offentlig forsvarer for selskabet under rettens behandling af spørgsmålet om godkendelse og opretholdelse af beslaglæggelsen.


Det var ubestridt, at der ikke var rejst sigtelse mod selskabet, og at selskabet heller ikke i realiteten var mistænkt for at have begået et strafbart forhold.


Højesteret fastslog, at hverken de almindelige regler om beskikkelse af offentlig forsvarer eller de særlige regler om kontradiktion i forbindelse med beslaglæggelse gav hjemmel til beskikkelse af offentlig forsvarer for selskabet, der hverken var sigtet eller mistænkt for et strafbart forhold.


Landsretten var nået til samme resultat.