Højesterets kendelse af 09. marts 2020 i sag 100/2019

Info

Resumé:

De svenske skattemyndigheder kunne ikke indgive konkursbegæring her i landet


Sagen angik, om de svenske skattemyndigheder (Skatteverket) kunne indgive konkursbegæring her i landet mod A. Konkursbegæringen vedrørte et krav på betaling af svensk indkomstskat, som den svenske inddrivelsesmyndighed (Kronofogden) i henhold til en overenskomst mellem de nordiske lande om bistand i skattesager havde anmodet de danske skattemyndigheder (nu Gældsstyrelsen) om at inddrive.   


Skattekravet var omfattet af bistandsoverenskomsten, og Højesteret lagde til grund, at betingelserne i overenskomsten for inddrivelse af skattekravet her i landet var opfyldt.


Højesteret fastslog, at kompetencen til at indgive konkursbegæring her i landet mod A tilkom restanceinddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen), og at Skatteverket ikke havde adgang hertil, medmindre der forelå samtykke fra Gældsstyrelsen. 


Da der ikke forelå samtykke fra Gældsstyrelsen til Skatteverkets indgivelse af konkursbegæring mod A, tiltrådte Højesteret, at Skatteverkets konkursbegæring var afvist.

Landsretten var nået til samme resultat.