Højesterets kendelse af 08. august 2018 i sag 24/2018

Info

Resumé:

Sagen angik, om der var grundlag for navneforbud i en sag, hvor der var indgivet en politianmeldelse mod T, men hvor politiet endnu ikke havde rejst sigtelse.


Højesteret udtalte, at der på tidspunktet for landsrettens kendelse var rettet en sådan mistanke mod T om strafbart forhold, at retsplejelovens bestemmelser om navneforbud fandt anvendelse. Den omstændighed, at der endnu ikke var rejst nogen sigtelse mod T, kunne ikke føre til et andet resultat.


Herefter, og af de grunde, der var anført af landsretten, tiltrådte Højesteret, at betingelserne for navneforbuddet var opfyldt på tidspunktet for landsrettens kendelse.
 

Landsretten var nået til samme resultat.