Højesterets kendelse af 08. august 2016 i sag 75/2016

Info

Resumé:

Fortsat tilbageholdelse under anke uden fastsættelse af frist tiltrådt


Højesteret fastslog, at Grønlands Landsret med rette havde tiltrådt en kredsrets bestemmelse om fortsat tilbage­holdelse af T uden fastsættelse af frist.

Det kunne ikke føre til et andet resultat, at kredsretten ikke havde udarbejdet dom og retsbøger inden rimelig tid efter domsafsigelsen, og Højesteret tiltrådte, at dette forhold i det foreliggende tilfælde heller ikke kunne begrunde løsladelse efter princippet i den grønlandske retsplejelovs § 366 eller efter proportionalitetsbestemmelsen i § 359, stk. 3, henset til grovheden af de pådømte forhold, formålet med tilbageholdelsen og den tid, T havde været frihedsberøvet.