Højesterets kendelse af 08. juli 2020 i sag BS-22539/2020-HJR

Info

Resumé:

Tilladelse til kære efter kærefristens udløb


Sagen for Højesteret angik, om A’s anke til landsretten af byrettens dom skulle tillades admitteret som et kæremål, selvom kærefristen var overskredet.  


I forbindelse med fremsendelsen af byrettens dom til A havde retten fejlagtigt oplyst, at fristen for appel var 4 uger. Kæremålet blev modtaget i landsretten inden udløbet af denne frist.


Højesteret fandt, at der under disse omstændigheder undtagelsesvis skulle meddeles tilladelse til kære.

Landsretten var nået til et andet resultat.