Højesterets kendelse af 08. maj 2019 i sag 1/2019

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

Byretten burde have forbudt, at journalister livebloggede de tiltaltes og vidners forklaringer fra hovedforhandlingen i en straffesag


På hovedforhandlingens første dag i en nævningesag, hvor seks personer var tiltalt i 45 forhold, heraf 26 hjemmerøverier, nedlagde T påstand om, at byretten i medfør af retsplejelovens § 32, stk. 3, skulle forbyde journalister at liveblogge fra retsmødet. Byretten imødekom ikke denne anmodning.

Sagen angik, om byretten burde have forbudt journalisterne at liveblogge fra hovedforhandlingen.


Højesteret fandt, at retsplejelovens § 32, stk. 3, skal læses i sammenhæng med den grundlæggende retsregel i lovens § 182, hvorefter hvert vidne afhøres for sig, ligesom et vidne ikke må påhøre forklaringer af bl.a. sagens parter eller andre vidner, medmindre andet bestemmes af retten.


Højesteret fandt på den baggrund, at en detaljeret og samtidig offentlig gengivelse af tiltaltes og vidners forklaringer under retsmøder (liveblogging) som udgangspunkt er i strid med retsplejelovens § 182 og derfor skal forbydes efter lovens § 32, stk. 3. Derimod er der ikke grundlag for at forbyde en tilstedeværende journalist som almindelig reportage – også under retsmødet – at skrive om sagen og formidle indtryk af de afgivne forklaringer, uden direkte at gengive, alt hvad der er forklaret.


I den foreliggende sag, hvor adskillige vidner skulle afgive forklaringer om bl.a. gerningsmændenes signalement, de anvendte fremgangsmåder mv., fandt Højesteret, at byretten burde have forbudt, at journalister livebloggede de tiltaltes og vidnernes forklaringer.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.