Højesterets kendelse af 07. juni 2021 i sag 58/2020

Info

Resumé:

Lejer gjorde via mail indsigelse mod udlejers opsigelse af lejemålet, hvilket ikke opfyldte almenlejelovens krav om skriftlighed


Efter en episode, hvor A’s søn havde påkørt boligforeningens facade, ophævede Lejerbo ved brev af 6. august 2019 A’s lejemål. Det fremgik af brevet, at lejemålet subsidiært blev opsagt. Ved mail af 3. september 2019 til Lejerbos advokat sendte en privat retshjælp på vegne af A brev af 31. august 2019, hvor hun gjorde indsigelse mod, at episoden skulle kunne medføre ophævelse eller opsigelse af lejemålet. 


Højesteret udtalte, at en indsigelse sendt pr. mail ikke opfyldte kravet om skriftlighed i den dagældende almenlejelov. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at Lejerbos advokat havde kvitteret for modtagelsen af A’s mail, idet dette ikke i sig selv gav A føje til at gå ud fra, at Lejerbo havde accepteret indsigelsen som rettidig. A havde således ikke overholdt fristen for skriftlig indsigelse. 


Højesteret fandt, at den konkrete indsigelse ikke var af en sådan karakter, at den kunne tages under påkendelse, selv om indsigelsesfristen var overskredet. A havde herefter fortabt retten til at få prøvet indsigelsen.


Landsretten var kommet til et andet resultat.