Højesterets kendelse af 07. januar 2021 i sag BS-33298/2020-HJR

Info

Resumé:

Plejemor blev beskikket som værge for sit voksne plejebarn


B kom som 5-årig i pleje hos A. Da B fyldte 18 år, blev han sat under værgemål vedrørende personlige og økonomiske anliggender. Både B’s plejemor, A, og B’s biologiske mor, C, ansøgte om at blive værge for B. Byretten beskikkede imidlertid en udenforstående som værge, hvilket landsretten stadfæstede.


A ankede med påstand om, at hun blev beskikket som værge for B. For Højesteret tilkendegav C, at hun ønskede A udpeget som værge for B. Der blev desuden fremlagt bl.a. en udtalelse fra kommunen.


Højesteret udtalte, at det for personlige værgemål er mest naturligt, at værgen søges i kredsen blandt de nærmeste. Højesteret lagde til grund, at A havde haft og fortsat havde et godt samarbejde med såvel C, kommunen og B’s uddannelsescenter. Uanset at der måtte være en risiko for eventuelle uoverensstemmelser mellem A og C i fremtiden, medførte det ikke, at A måtte anses for uegnet som værge, eller at det var nødvendigt at beskikke en udenforstående som værge.


A blev herefter beskikket som værge for B.


Landsretten var nået til et andet resultat.