Højesterets kendelse af 05. oktober 2018 i sag 107/2018

Info

Resumé:


 

Frihedsberøvelse af en udlænding kunne opretholdes i en periode ud over 1 måned


Udlændingen A, der opholdt sig ulovligt i Danmark, var blevet frihedsberøvet den 4. marts 2018 for at sikre muligheden for overførsel efter reglerne i Dublinforordningen. A ansøgte den 14. marts 2018 om asyl i Danmark, og Udlændingestyrelsen indgav den 11. april 2018 anmodning til Cypern om at modtage ham med henblik på behandling af hans asylsag.


Hovedspørgsmålet i sagen var, hvordan fristerne i udlændingelovens § 37, stk. 9, 1. og 2. pkt., om opretholdelse af frihedsberøvelsen skulle beregnes.


Højesteret fandt, at § 37, stk. 9, 1. pkt., efter sin ordlyd, forarbejder og formål må forstås således, at udlændingemyndighederne har en frist på 1 måned til at anmode en anden medlemsstat om at overtage eller tilbagetage en udlænding regnet fra det tidspunkt, hvor udlændingen indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 (asyl), og at dette gælder, uanset om udlændingen allerede er frihedsberøvet uden at have søgt om asyl. I en situation, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om asyl, skal fristen på 1 måned således beregnes som angivet i § 37, stk. 9, 1. pkt., og ikke som angivet i bestemmelsens 2. pkt.


Højesteret fandt derfor, at fristen i udlændingelovens § 37, stk. 9, 1. pkt., var overholdt.


Landsretten var nået til samme resultat.