Højesterets kendelse af 04. april 2017 i sag 213/2016

Info

Resumé:

Fastsættelse af sagsomkostninger når den vindende part er et advokatselskab


Sagen angik, om ProLex Advokaterne ApS som den vindende part skulle tilkendes sædvanlige sagsomkostninger til dækning af udgifter til advokatbistand, når selskabet havde været repræsenteret af bl.a. en advokat, der var medejer af selskabet, eller om sagsomkostningerne i en sådan situation skulle fastsættes efter de principper, der gælder for selvmødere.


Højesteret fastslog, at selskabet skulle tilkendes sædvanlige omkostninger til dækning af udgifter til advokatbistand, og fandt ikke grundlag for at ændre byrettens udmåling af sagsomkostninger til dækning af denne udgift.


Landsretten var nået til et andet resultat.