Højesterets kendelse af 03. juli 2015 i sag 228/2014

Info

Resumé:

Afslag på anmodning om præjudiciel forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkning af virksomhedsoverdragelsesdirektivet


Sagen angik, om der var sket virksomhedsoverdragelse efter virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med, at Brande Buslinier havde erhvervet driften af en busrute efter genudbud i licitation.


Under forberedelsen af sagen for Højesteret anmodede 3F som mandatar for A m.fl. om, at der blev stillet præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen om fortolkningen af virksomhedsoverdragelsesdirektivets artikel 1, stk. 1.


Højesteret afslog anmodningen. Højesteret udtalte i den forbindelse, at der foreligger omfattende praksis fra EU-Domstolen om de kriterier, som det påhviler de nationale domstole at anvende ved vurderingen af, om en overdragelse er omfattet af virksomhedsdirektivets anvendelsesområde. Efter

Højesterets foreløbige vurdering forelå der ikke en sådan rimelig tvivl om forståelsen af den EU-ret, der havde betydning for sagens afgørelse, at der var grundlag for at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen.