Højesterets kendelse af 02. august 2018 i sag BS-18197/2018-HJR og 20314/2018-HJR

Info

Resumé:

Byrettens kendelser vedrørende afgivelse af forklaring for retten, herunder en kendelse om at tage en part i forvaring indtil parten indvilligede i at svare retten, kunne kun kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse


Byretten afsagde under behandlingen af en faderskabssag tre kendelser vedrørende afgivelse af forklaring for retten, herunder en kendelse om at tage en part i forvaring indtil parten indvilligede i at svare retten på spørgsmål om barnets og moderens opholdssted med henblik på at foretage en DNA-analyse.


A kærede kendelserne til landsretten, som afviste kæremålet, idet Procesbevillingsnævnets tilladelse til at kære ikke var indhentet.


Sagen angik for Højesteret, om kære af byrettens kendelser krævede Procesbevillingsnævnets tilladelse, således at landsretten var berettiget til at afvise kæremålet.


Højesteret udtalte, at byrettens afgørelser var truffet under hovedforhandlingens forberedelse og angik sagens oplysning. Uanset, at afgørelserne, særligt afgørelsen om, at tage parten i forvaring, var af indgribende karakter, var der hverken i retsplejelovens § 389 a’s ordlyd eller forarbejder grundlag for, at undtage afgørelserne fra bestemmelsens anvendelsesområde. Afgørelserne kunne derfor ikke kæres til landsretten uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.


Landsretten var nået til det samme resultat.