Højesterets kendelse af 02. januar 2019 i sag BS-10763/2018-HJR

Info

Resumé:

En ankestævning, der var indgivet til byretten efter ankefristens udløb, var med rette afvist, og der var ikke hjemmel til at tage sagen under fornyet behandling


Sagen angik i første række, om en anke, der ved en fejl var indgivet til den forkerte instans af appellantens advokat, var indgivet for sent og skulle afvises. Højesteret bemærkede, at anken ikke inden ankefristens udløb var indgivet til byretten, hvorfor anken var indgivet for sent og dermed med rette var blevet afvist af landsretten.


Sagen angik herefter navnlig, om sagen skulle tages under fornyet behandling af landsretten efter retsplejelovens § 372, stk. 3. Højesteret bemærkede, at da anken var blevet afvist med henvisning til overskridelse af ankefristen i rets­plejelovens § 372, stk. 2, var der ikke hjemmel i retsplejelovens § 372, stk. 3, til at tage anken under behandling på ny.
 

Landsretten var nået til samme resultat.