Højesterets kendelse af 01. oktober 2021 i sag BS-26364/2021-HJR

Info

Resumé:

Sag om fordeling af lønsum skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans


Sagen angik, hvilken metode fællesregistreringen for Danske Bank-koncernen skulle benytte til fordeling af koncernens lønsum mellem aktiviteter, der var henholdsvis lønsumsafgiftspligtige og ikke-lønsumsafgiftspligtige, herunder om koncernen havde været berettiget til at anvende en omsætningsbaseret opgørelsesmetode, der for tidligere år var godkendt af Landsskatteretten, eller om metoden kunne tilsidesættes til fordel for en anden og skønsbaseret metode.


Efter anmodning fra Danske Bank A/S henviste byretten sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten hjemviste imidlertid sagen til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning ikke var opfyldt.


Højesteret var enig i landsrettens vurdering af, at betingelserne for at henvise sagen til landsretten ikke var opfyldt.