Højesterets kendelse af 01. maj 2019 i sag 206/2018

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

Afvisning af anke vedrørende fuldbyrdelse af fængselsstraf var ikke sket med rette


I en sag om overtrædelse af færdselsloven havde byretten fundet, at en fastsat fængselsstraf skulle fuldbyrdes, fordi T ikke havde overholdt et vilkår om alkoholistbehandling. Da T udeblev fra hovedforhandling i landsretten, afviste landsretten T’s anke. Sagen for Højesteret angik, om landsrettens afvisning af anken var sket med rette. 


Efter retsplejeloven kan retten i et tilfælde, hvor en dom er anket af tiltalte og angår bevisbedømmelsen, afvise anken ved tiltaltes udeblivelse uden lovligt forfald. Hvis anken ikke omfatter beviserne for tiltaltes skyld, kan anken behandles, selvom den tiltalte ikke møder, hvis tiltaltes forsvarer er mødt. 


Højesteret udtalte, at landsretten med rette havde afvist T’s anke for så vidt angår spørgsmålet, om hun havde overtrådt vilkårene for den betingede dom. Højesteret fandt imidlertid, at T’s anke kunne anses for også at omfatte spørgsmålet, om der efter byrettens bevisresultat med hensyn til vilkårsovertrædelse var grundlag for at bestemme, at den idømte fængselsstraf skulle fuldbyrdes.


På denne baggrund ophævede Højesteret landsrettens kendelse og hjemviste sagen til landsretten til behandling af spørgsmålet om fuldbyrdelse af den idømte fængselsstraf.