Højesterets dom af 31. august 2018 i sag 163/2017

Info

Resumé:

Højesteret fastslog, at A ikke havde godtgjort, at der bestod et reelt gældsforhold mellem et selskab på Cayman Islands og A, og at beløb, der var overført fra selskabet til A’s konto i Danske Bank, måtte anses for løn og dermed var skattepligtig indkomst.
 

Højesteret fastslog endvidere, at A havde handlet i hvert fald groft uagtsomt ved ikke at have selvangivet beløbene, og at betingelserne for ekstraordinær ansættelse således var opfyldt.
 

Højesteret udtalte, at fristen på 6 måneder for ekstraordinær ansættelse ikke var overskredet.
 

Landsretten var nået til samme resultat.