Højesterets dom af 31. marts 2010 i sag 251/2009

Info

Resumé:

Højesteret fandt ikke, at der var oplyst om sådanne tungtvejende grunde, at der var grundlag for at ophæve den fælles forældremyndighed

M og F, der er forældre til A, som blev født i 2003, havde i forbindelse med A´s fødsel aftalt fælles forældremyndighed, og siden A var 2 år, havde forældrene praktiseret en deleordning for samvær, således at hver af forældrene havde A 7 dage ad gangen (den såkaldte 7-7 ord-ning). Indtil sommeren 2009 havde A bopæl hos moderen, M.

I foråret 2009 anlagde faderen, F, bl.a. under henvisning til at parterne ikke kunne blive enige om skolevalget, retssag mod M med påstand om, at den fælles forældremyndighed skulle ophæves og overføres til ham. Subsidiært ønskede F, at A skulle have bopæl hos ham.

Byretten fandt begge forældre særdeles velegnede til at varetage forældremyndigheden over A, og retten fandt ikke, at spørgsmålet om skolevalg i selv udgjorde sådanne tungtvejende grunde, at der var grundlag for at ophæve den fælles forældremyndighed, ligesom retten fandt, at A fortsat skulle have bopæl hos M. Landsretten ophævede imidlertid den fælles forældremyndighed og tillagde efter en samlet vurdering F forældremyndigheden alene. Efter landsrettens dom skiftede A skole og F ændrede i midten af december 2009 ensidigt samværet med M til at være hver anden weekend fra fredag til søndag. I februar 2010 traf statsforvaltningen afgørelse om midlertidigt samvær, hvorved den såkaldte 7-7 ordning gen-indførtes.

For Højesteret nedlagde F påstand om stadfæstelse af landsrettens dom. M ønskede derimod at bevare den fælles forældremyndighed og således, at A skulle have bopæl hos hende.

Højesteret gav M medhold og fandt ikke, at der var oplyst om sådanne tungtvejende grunde, at der var grundlag for at ophæve den fælles forældremyndighed. Højesteret bemærkede, at en uenighed om skolevalg ikke i sig selv kunne anses for at være udtryk for svære og uovervindelige samarbejdsvanskeligheder, og at der efter forældrenes forklaringer til brug for Højesteret var enighed mellem dem om, at A skulle fortsætte sin skolegang på den skole ved faderens bopæl, hvor han gik nu. Højesteret fandt endvidere, at det var bedst for A at have bopæl hos M, hos hvem han havde haft bopæl indtil sommeren 2009.