Højesterets dom af 31. januar 2019 i sag 75/2018

Info

Resumé:

Skatteministeriet havde ikke godtgjort, at Microsoft Danmarks honorering for markedsføring ikke var sket på armslængdevilkår


Sagen angik, om den honorering, som Microsoft Danmark modtog for sit arbejde med at markedsføre Microsoft-produkter i Danmark i henhold til en aftale med et koncernforbundet, irsk selskab, var i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter (armslængdeprincippet).


Microsoft Danmark modtog i henhold til aftalen kommission dels for salg af Microsoft-programpakker til slutbrugere i Danmark dels for salg af Microsoft-licenser til små og mellemstore computerproducenter i Danmark. Det var Skatteministeriets opfattelse, at kommissionen ikke udgjorde honorering på armslængdevilkår, idet kommissionen ikke tog højde for det salg af Microsoft-produkter, der skete gennem multinationale computerproducenters salg af computere med præinstalleret Microsoft-software til slutbrugere i Danmark.


Højesteret fandt det ikke godtgjort, at honoreringen af Microsoft Danmarks markedsføringsaktiviteter ikke var sket på armslængdevilkår.


Landsretten var nået til samme resultat.