Højesterets dom af 30. november 2015 i sag 47/2015

Info

Resumé:

Hovedentreprenørs tilbagesøgningskrav var dækket af entreprenørgaranti


Hovedentreprenøren Anker Hansen & Co A/S havde ved en fejl udbetalt 526.000 kr. for meget i entreprisesum til en underentreprenør, som efterfølgende gik konkurs. Anker Hansen & Co A/S krævede beløbet dækket af den garanti, som Tryg Garantiforsikring A/S havde udstedt på foranledning af underentreprenøren i medfør af AB 92 § 6.


Sagen angik, om tilbagesøgningskravet var dækket af entreprenørgarantien.


Højesteret fastslog, at garantiens dækningsområde måtte anses for det samme som dækningsområdet efter AB 92 § 6, stk. 8. Alle hovedentreprenørens krav i anledning af aftalefor­hol­det var derfor dækket af garantien, herunder tilbagebetalingskrav i anledning af for store udbetalinger af entreprisesum. Den omstændighed, at fejludbetalingen skyldtes Anker Hansen & Co A/S’ uagtsomhed, afskar ikke selskabet fra at få dækket sit krav.


Landsretten var nået til et andet resultat.