Højesterets dom af 30. august 2018 i sag 253/2017

Info

Resumé:

Sagen angik, hvordan erhvervsevnetabserstatning skal opgøres, når der både skal foretages fradrag for ydelser udbetalt i henhold til arbejdsskadesikringsloven og ske nedsættelse af erstatningen som følge af egen skyld.

 

Højesteret fandt, at de ydelser, som skadelidte havde fået efter arbejdsskadesikringsloven, skulle fratrækkes i erhvervsevnetabserstatningen i henhold til erstatningsansvarsloven, før der skete nedsættelse af erstatningen på grund af egen skyld.


Landsretten var nået til samme resultat.