Højesterets dom af 30. april 2013 i sag 65/2011

Info

Resumé:

Der forelå hverken entrepriseaftale eller andet grundlag for en entreprenørs krav mod Furesø Kommune (tidligere Farum Kommune)

Sagen angik, om Furesø Kommune (tidligere Farum Kommune) hæftede for arbejder og indkøb foretaget af entreprenørfirmaet Kay Wilhelmsen A/S vedrørende et byggeprojekt på Paltholmvej i Farum. Appellanterne, der var kreditorer i Kay Wilhelmsen A/S’ konkursbo, havde købt kravet af konkursboet. Parterne var enige om, at der ikke var indgået en skriftlig entrepriseaftale mellem Kay Wilhelmsen A/S og kommunen. Kreditorerne mente, at kommunen hæftede som igangsætter og bestiller af byggeprojektet.

Furesø Kommune blev frifundet for kreditorernes krav, idet Højesteret fastslog, at kreditorerne ikke havde ført bevis for, at der mellem Kay Wilhelmsen A/S og kommunen var indgået en mundtlig aftale om, at kommunen skulle være bygherre på projektet. Kommunen var heller ikke på andet grundlag forpligtet til at betale kreditorernes krav. Højesteret fastslog i den forbindelse, at Kay Wilhelmsen A/S var bekendt med og havde accepteret, at det var Dansk Boligselskab, som skulle være bygherre på projektet.

Landsretten var kommet til samme resultat.