Højesterets dom af 29. september 2015 i sag 69/2015

Info

Resumé:

Førerretsfrakendelse skulle regnes fra tidspunktet for administrativ inddragelse af førerretten


T blev ved byretsdom af 5. november 2013 fundet skyldig i spirituskørsel og frakendt førerretten i 3 år fra endelig dom. Landsretten stadfæstede dommen den 27. oktober 2014.


T havde den 5. august 2013 modtaget meddelelse fra politiet om, at hans førerret var blevet administrativt inddraget. Det måtte lægges til grund, at T ikke var blevet orienteret om, at denne afgørelse var blevet omgjort den 7. august 2013. Sagen angik, hvornår tidspunktet for førerretsfrakendelse skulle regnes fra.  


Højesteret stadfæstede i overensstemmelse med parternes samstemmende påstande landsrettens dom med den ændring, at førerretsfrakendelsen skulle regnes fra tidspunktet for den administrative inddragelse.