Højesterets dom af 28. august 2018 i sag 11/2018

Info

Resumé:

Ved Østre Landsrets ankedom af 14. januar 2015 var Miljø-Bo A/S blevet anset for erstatningsansvarlig over for Ejendomsselskabet af 19.05.10 A/S under konkurs for det tab på 4 mio. kr., som konkursboet var blevet påført ved en kapitalnedsættelse i ejendomsselskabet den 2. marts 2006.


Sagen for Højesteret angik, om Focus Advokater P/S havde pådraget sig erstatningsansvar i forbindelse med byrettens behandling i 2013 af konkursboets sag mod Miljø-Bo A/S ved at have undladt at gøre gældende, at konkursboets krav var forældet. Et anbringende om forældelse var af Østre Landsret blevet nægtet fremsat under ankesagen.

 

Højesteret fandt, at spørgsmålet om erstatningsansvar i første række måtte indebære en vurdering af, om Miljø-Bo A/S ville have fået medhold, hvis Miljø-Bo A/S under sagen havde gjort gældende, at konkursboets krav mod selskabet – der var et krav om erstatning uden for kontraktforhold – var forældet på det tidspunkt, hvor konkursboet udtog stævning den 2. december 2011.

 

Højesteret vurderede, at Ejendomsselskabet af 19.05.10 A/S – og senere konkursboet – var fordringshaver i forhold til kravet mod Miljø-Bo A/S, og at forældelsen af boets krav derfor skulle regnes fra det tidspunkt, hvor følgerne af kapitalnedsættelsen havde vist sig på en sådan måde, at Ejendomsselskabet af 19.05.10 A/S havde rimelig anledning til og mulighed for at rejse et erstatningskrav mod Miljø-Bo A/S.

 

Det fandtes ikke godtgjort, at Ejendomsselskabet af 19.05.10 A/S forud for den 2. december 2008 havde rimelig anledning til og mulighed for at rejse et erstatningskrav mod Miljø-Bo A/S. Da den 3-årige forældelsesfrist for kravet mod Miljø-Bo A/S ikke var begyndt at løbe forud for den 2. december 2008, var kravet ikke forældet på tidspunktet for konkursboets sagsanlæg den 2. december 2011. Focus Advokater P/S havde dermed heller ikke pådraget sig erstatningsansvar.

 

Landsretten var nået til samme resultat.