Højesterets dom af 27. juni 2018 i sag Sag 148/2017

Info

Resumé:

En person, der var ansat som konstabel og overkonstabel i Forsvaret, blev tilkendt fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven, da vedkommende måtte anses for at have haft funktionærstatus i en del af ansættelsesperioden


A havde optjent funktionæranciennitet under sin ansættelse som overassistent ved Auditørkorpset. Sagen angik, om A’s ansættelse forud herfor som konstabel og overkonstabel i Forsvaret skulle medregnes ved opgørelsen af hendes funktionæranciennitet med den virkning, at hun var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven. A tilhørte som konstabel og overkonstabel det militære personel og var således en del af den væbnede beredskabsstyrke med deraf følgende pligter, herunder til at forrette tjeneste i udlandet. Dette forhold kunne imidlertid efter Højesterets opfattelse ikke i sig selv føre til, at hun var afskåret fra at opnå funktionærstatus.

 

Om A måtte anses for at have opnået funktionærstatus under sin ansættelse som konstabel og overkonstabel, måtte herefter bero på en vurdering af hendes arbejdsopgaver. Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at A måtte anses for at have haft kontorarbejde som sin hovedbeskæftigelse i hvert fald fra juli 1998, og at hun således ved sin fratræden i juli 2015 havde haft funktionærstatus i mindst 17 år. Som følge heraf var A berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til tre måneders løn.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.