Højesterets dom af 26. september 2018 i sag 254/2017

Info

Resumé:

Skatteyderne havde handlet groft uagtsomt, og der kunne ske ekstraordinær skatteansættelse


For Højesteret angik sagen, om SKAT kunne foretage ekstraordinær skatteansættelse vedrørende indkomstårene 2003-2006.


Landsretten havde ved den indankede dom endeligt fastslået, at ægtefællerne A og B ikke havde opgivet deres bopæl i Danmark, og at de fortsat reelt var bosiddende her i landet og dermed var fuldt skattepligtige til Danmark.


Højesteret fastslog, at A og B ved at have indrettet sig som fastslået af landsretten og ved at have indgivet selvangivelse som begrænset skattepligtige groft uagtsomt havde bevirket, at SKAT havde foretaget ansættelserne på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.


Højesteret udtalte endvidere, at varslingsfristen på 6 måneder for ekstraordinær ansættelse ikke var overskredet.


Der kunne derfor ske ekstraordinær skatteansættelse vedrørende indkomstårene 2003-2006.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.