Højesterets dom af 26. august 2011 i sag 370/2007

Info

Resumé:

Skadelidt havde ikke krav på yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

A var i 1997 involveret i et færdselsuheld, hvor han kom til skade. Codan Forsikring A/S havde udbetalt erstatning til A for tabt arbejdsfortjeneste for tiden indtil den 15. januar 2001.

A ønskede at få yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for tiden indtil den 21. marts 2002, da der var sket en vis bedring af hans helbredstilstand efter den 15. januar 2001.

Højesteret fastslog, at A ikke havde krav på yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, idet A’s helbredstilstand var blevet stationær den 15. januar 2001. Højesteret lagde vægt på, at der i tiden fra den 15. januar 2001 til den 21. marts 2002 ikke var sket en sådan bedring af A´s helbredstilstand, at der havde været grundlag for at nedsætte méngraden.

Landsretten var nået til samme resultat.