Højesterets dom af 26. juni 2018 i sag 83/2017

Info

Resumé:

Ministeriums afslag på tilladelse til import af ayahuasca-vin var ikke i strid med artikel 9 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention


Sagen angik, om Sundheds- og Ældreministeriet havde krænket artikel 9 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ved at give afslag på en ansøgning om forhåndsgodkendelse af import af ayahuasca-vin, som indeholder det euforiserende stof DMT, med henblik på anvendelse i religiøst øjemed.


Højesteret fandt, at afslaget på tilladelse til import af ayahuasca-vin var et indgreb i religionsfriheden i artikel 9’s forstand, men at afslaget var nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den offentlige sundhed og offentlige orden. Afslaget var dermed i overensstemmelse med artikel 9 i menneskerettighedskonventionen. Derfor forelå der ikke en krænkelse af konventionen.


Landsretten var nået til samme resultat.