Højesterets dom af 26. januar 2012 i sag 18/2010

Info

Resumé:

Ansat var erstatningsansvarlig for at tilsidesætte sine forpligtelser over for arbejdsgiver ved at bistå konkurrent med tilbud til kunde. Tillige ansvar for konkurrenten.

A opsagde i december 2004 sin stilling som sælger i ERICO til udgangen af januar 2005. Højesteret fandt det bevist, at han, mens han var sygemeldt i januar 2005, arbejdede for Walraven ved udarbejdelsen af et tilbud til ERICO’s daværende kunde, Solar A/S. Bl.a. udarbejde han oversigter over varesortimenter og priser, rådgav Walraven om, hvilke produkter der var kommercielt interessante for Solar, samt havde direkte kontakt med Solar om tilbuddet. I marts 2005 meddelte Solar ERICO, at de skiftede leverandør.

Højesteret udtalte, at det ikke var godtgjort, at A havde videregivet erhvervshemmeligheder, men han havde groft tilsidesat sine forpligtelser i ansættelsesforholdet hos ERICO, herunder forpligtelsen til at undlade handlinger, der kunne påføre ERICO konkurrence og skade deres virksomhed. Endvidere havde Walraven ved at gøre brug af bistanden fra A handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1. A og Walraven skulle derfor erstatte det tab, som ERICO havde lidt i forbindelse med Solars leverandørskifte. Erstatningen blev skønsmæssigt fastsat til 300.000 kr.

Sø- og Handelsretten var kommet til samme resultat.