Højesterets dom af 26. januar 2001 i sag II 572/1999

Info
  • SKM2001.12.HR

  • Relaterede love:

Resumé:

Højesteret stadfæstede landsrettens dom, hvorved Skatteministeriet blev frifundet for en påstand om, at appellantens skattepligtige indkomster for nærmere angivne indkomstår hidrørende fra et kommanditselskab skulle ansættes i overensstemmelse med de indgivne selvangivelser. Højesteret henviste til de af landsretten anførte grunde, og bemærkede, at det ikke kunne tillægges betydning, om konsulentvirksomheden i startfasen blev drevet af appellanten personligt eller i aktieselskabet. Landsretten havde fastslået, at konsulentvirksomheden reelt måtte anses for at være drevet af aktieselskabet, der var den berettigede og forpligtede i forhold til konsulentvirksomhedens debitorer og kreditorer.

Parternes påstande

Appellanten, N, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Begrundelse og konklusion

Det kan ikke tillægges betydning, om konsulentvirksomheden i perioden umiddelbart før indgåelsen af aftalerne i begyndelsen af 1992 - hvor virksomheden var i en startfase - blev drevet af N personligt eller i aktieselskabet. Med denne bemærkning og af de grunde, landsretten i øvrigt har anført, stadfæster Højesteret dommen.

Thi kendes for ret:

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, N, betale 175.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.