Højesterets dom af 25. november 2009 i sag 324/2007

Info

Resumé:

Sælger af ejendom erstatningsansvarlig for forurening af grunden

Julsø Ejendomme (køber) købte i 2002 en ejendom af Orla W. Grafiske Hus (sælger), der havde drevet grafisk virksomhed på ejendommen. I købsaftalen havde sælger fraskrevet sig ansvaret for grunden. I 2003 blev det konstateret, at der var en jordforurening på ejendommen. Sagen drejede sig om, hvorvidt køber var berettiget til erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen på grund af forureningen.

Landsretten fandt, at jordforureningen, der var opstået inden købet, indebar, at ejendommen ikke uden væsentlige merudgifter kunne anvendes til boligformål, hvorfor der var tale om en mangel. Landsretten bemærkede herefter, at udbudsmaterialet fra ejendomsmægleren ikke indeholdt oplysninger om en eventuel forurening af ejendommen, herunder om Århus Amts afgørelse af 19. juni 2001 om, at ejendommen muligvis var forurenet. Det var ikke godtgjort, at sælger på anden måde havde orienteret køber om den mulige forurening. I hvert fald i en sådan situation, hvor sælger undlod at give køber konkrete oplysninger om forureningsrisikoen, som sælger burde have vidst var af væsentlig betydning for køber, kunne købers undladelse af at foretage en undersøgelse af forureningsrisikoen ikke tillægges selvstændig betydning. Landsretten fandt på denne baggrund, at sælger havde tilsidesat sin oplysningspligt, og at sælger var erstatningsansvarlig uanset ansvarsfraskrivelsen i købsaftalen. Erstatningen blev med udgangspunkt i udbedringsomkostningerne fastsat skønsmæssigt til 1.000.000 kr.

Højesteret stadfæstede landsrettens afgørelse af de af landsretten anførte grunde, og da det måtte lægges til grund, at sælger ikke forud for købsaftalens indgåelse oplyste køber om amtets afgørelse af 19. juni 2001 om kortlægning af ejendommen som muligt forurenet. Højesteret fandt, at sælger herved klart havde tilsidesat sin oplysningspligt vedrørende et forhold af væsentlig betydning. Heroverfor kunne der hverken lægges vægt på, at køber – på trods af købers kendskab til, at ejendommen havde været anvendt til grafisk virksomhed – undlod at foretage nærmere undersøgelser vedrørende ejendommens forureningsforhold, eller på den aftalte ansvarsfraskrivelsesklausul.