Højesterets dom af 25. april 2017 i sag 12/2017

Info

Resumé:

Der var ikke grundlag for at gøre straffen for grov vold betinget med vilkår om samfundstjeneste


En 19-årig mand (T) hoppede på eller sparkede flere gange til en jævnaldrende mands hoved, mens denne havde svært ved at forsvare sig, fordi han lå på jorden mellem to biler på en parkeringsplads ud for et diskotek, hvor de begge havde været gæster. T forøgede kraften på hoppene/sparkene ved at holde med armene på bilerne. Der havde ikke forinden været uoverensstemmelse mellem parterne. Forurettede fik ikke alvorlige skader som følge af volden.


Voldsudøvelsen blev anset som grov vold omfattet af straffelovens § 245, stk. 1. Sagen angik strafudmålingen, og om straffen kunne gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste.


Højesteret udmålte under hensyn til sagens omstændigheder og voldens farlige karakter straffen til 3 måneders fængsel.


Højesteret fastslog videre, at udgangspunktet ved grov vold er ubetinget fængsel, og at en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste alene vil kunne anvendes, hvis særlige grunde taler for det.


I den konkrete sag forelå der ikke særlige grunde.


Højesteret fastsatte straffen til 3 måneders ubetinget fængsel.

By- og landsret var nået til et andet resultat.