Højesterets dom af 24. august 2010 i sag 352/2007

Info

Resumé:

Eksportør havde krav på erstatning for tab lidt ved salg af malt på kredit

Dom afsagt den 24. august 2010.

Sag 352/2007

N.V. Boortmalt S.A.
mod
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.

Eksportør havde krav på erstatning for tab lidt ved salg af malt på kredit

I forbindelse med indgåelse af en kontrakt i november 2003 om salg af malt på kredit mellem Dansk Landbrugs Grovvareselskab og en russisk virksomhed havde det belgiske selskab Boortmalt udstedt en garantierklæring, hvori selskabet påtog sig at indestå for betaling i henhold til kontrakten. På Bortmalts initiativ og efter forhandlinger med en medarbejder hos Boortmalt blev der den 1. juni 2004 indgået en ny tilsvarende kontrakt om levering på kredit mellem Dansk Grovvareselskab og den russiske virksomhed. Der blev ikke i forlængelse af denne kontrakt udstedt en ny garantierklæring af Boortmalt. Den russiske virksomhed betalte ikke for maltleverancerne.

Dansk Landbrugs Grovvareselskab havde anført, at Boortmalt var forpligtet til enten på kontraktretligt grundlag eller efter reglerne om erstatning uden for kontrakt at betale erstatning for det tab, selskabet havde lidt ved at gennemføre kontrakten af 1. juni 2004 med den russiske virksomhed. Dansk Landbrugs Grovvareselskab havde i den forbindelse anført, at der var værneting i Danmark for kravet.

Boortmalt havde anført, at selskabet ikke havde påtaget sig en garanti for betaling af beløbet, og heller ikke hæftede på andet grundlag. Boortmalt havde endvidere anført, at Dansk Landbrugs Grovvareselskab havde udvist egen skyld. Boortmalt bestred, at der var værneting for kravet i det omfang, det støttedes på kontraktretlige synspunkter.

Højesteret fastslog, at der ikke var værneting for kravet i Danmark, for så vidt det støttedes på kontraktretlige synspunkter, men at der var værneting i Danmark, for så vidt det støttedes på regler om erstatning uden for kontrakt. Boortmalt havde pådraget sig et erstatningsansvar over for Dansk Landbrugs Grovvareselskab, og Højesteret fandt, at, at der, efter en afvejning over for den adfærd Boortmalt havde udvist, ikke var grundlag for at nedsætte Dansk Landbrugs Grovvareselskabs krav på erstatning på grund af egen skyld, som følge af, at Dansk Landbrugs Grovvareselskab undlod at anmode Boortmalt om en ny garantierklæring.

Højesteret ændrede hermed Sø- og Handelsrettens afgørelse.