Højesterets dom af 23. august 2012 i sag 122/2012

Info

Resumé:

10 mio. kr. blev konfiskeret hos T, hvilket ansås at være det udbytte, T havde haft i forbindelse med overtrædelse af FN-embargoregler

Selskabet T A/S havde overtrådt embargoreglerne under FN’s ”Olie-for-mad”-program, ved i 2000-01 at have indgået aftaler om levering af lastbiler til Irak med vilkår om overpris, således at overprisen blev ledt videre til irakiske myndigheder. Dette var ulovligt, fordi betalingen for aftalerne stammede fra en FN-konto med midler, som stammede fra Iraks salg af olie, og midlerne herfra måtte udelukkende anvendes til indkøb af mad, medicin og andre fornødenheder.

Anklagemyndigheden havde under sagen alene rejst krav om udbyttekonfiskation. Et eventuelt strafansvar var forældet.

Højesteret udtalte, at formålet med konfiskation af udbytte var at fjerne den berigelse, der var opnået ved lovovertrædelsen. Konfiskationsbeløbet blev herefter fastsat 10 mio. kr., som udgjorde den skønnede fortjeneste ved aftalerne uden overprisen, men med et skønnet tillæg af renter. Der kunne skønsmæssigt fradrages T’s udgifter til en lokal agent og delvise udgifter til et kontor i Jordan. Der skulle ikke ske konfiskation for overprisen, da ordningen mellem T og Irak samlet set indebar, at overprisen ikke kunne anses for udbytte, der var tilfaldet T umiddelbart ved en strafbar handling. Dissens.

Landsretten var nået til samme resultat.