Højesterets dom af 22. august 2013 i sag 159/2012

Info

Resumé:

Ikke erstatning for mistet efterlønspræmie

Spørgsmålet i sagen var, om A kunne kræve, at hans erstatningsansvarlige arbejdsgiver erstattede ham den skattefri efterlønspræmie, som han havde mistet, fordi han på grund af en arbejdsskade gik på efterløn den 16. november 2007, hvor han fyldte 60 år, og ikke som planlagt den 1. september 2011.

Højesteret fastslog, at A’s mistede efterlønspræmie var erstatningsretligt værnet og måtte sidestilles med mistet erhvervsindtægt ved opgørelsen af erhvervsevnetab, således at erhvervsevnetabserstatningen også skulle dække dette tab. Efterlønspræmien var ikke indgået ved beregning af A’ erhvervsevnetab, og der var ikke grundlag for at antage, at en hensyntagen til den mistede efterlønspræmie ville have ført til en større er-hvervsevnetabserstatning end den A blev tilkendt. Herefter fandt Højesteret, at A ikke havde krav på mererstatning. Et mindretal på to dommere kom til det samme resultat med en anden begrundelse.

Landsretten var nået til samme resultat med en anden begrundelse.